Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai

Név: The Black Aether
Üzemeltető és tulajdonos: Tomasics József
Cím: 8800 Nagykanizsa Platán sor 8/2
E-mail: info@theblackaether.com
Telefon: +36 70 7701 252
Facebook oldal: https://www.facebook.com/theblackaether
Weboldal: www.theblackaether.com
Szerverszolgáltató: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft

 

2. Mi a célja ezen dokumentumnak?

Biztosítani a www.theblackaether.com weboldalt (a továbbiakban: oldal vagy weboldal) üzemeltető Tomasics József, mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, illetőleg tájékoztatást adni az érintettek számára az adatkezelő működésével, tevékenységével összefüggő adatkezelési folyamatok tekintetében.

 

3. Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adattakarékosság elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A pontosság elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során – szükség esetén – biztosítani kell naprakészségüket is.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A fenti elvek csupán a kivonatai az adatvédelem alapelveinek, ezért, ha alaposabban szeretnéd megismerni ezeket az elveket, esetleg keresd fel azok forrását (azaz a GDPR-t), mely az alábbi linken keresztül is elérhető (a szóban forgó fejezet a rendelet 35. oldalán található):

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

Adatkezelő kiemelt célja az adatkezelés oly módon történő folytatása, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) megfogalmazott adatvédelmi követelmények maradéktalanul teljesüljenek.

Amennyiben úgy tapasztalod, hogy az adatkezelés során nem a fenti elveknek megfelelően történik az adatkezelés bármely mozzanata, jelezd az 1. pontban rögzített e-mail címen.

 

4. Adatkezelések

Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

 1. Cookie
 2. Támogatás
 3. Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Az adatkezelések részletezése előtt azonban néhány körülményről célszerű tájékoztatni:

 • Az általad megadott személyes adatok bizonyos esetekben dokumentálásra kerülhetnek, melyre az Adatkezelő egy erre alkalmas programot használ (pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő stb.). A jelen tájékoztató lenti részében bővebben kifejtésre kerül, de célszerű tudnod, hogy az adatok dokumentálása nem arra irányul, hogy az adatkezelő azokat felhasználva profilt alkosson rólad, és az alapján olyan döntést hozzon, amely kihatással lehet rád. Amennyiben Adatkezelőnek mégis szándékában áll ilyen tevékenység végzése, akkor előzetesen tájékoztat erről.
 • Az Adatkezelő tartózkodik attól, hogy adataiddal visszaéljen, illetéktelenek rendelkezésére bocsássa, vagy bármely elképzelhető módon megsértse a te információidhoz fűződő önrendelkezési jogodat. Az Adatkezelő célja az adatvédelmi elvek maximális érvényesítése, ezért amennyiben bármilyen visszásságot észlelsz, haladéktalanul jelezd.
 • Az Adatkezelő munkatársaitól elvárt, hogy az adatokat úgy kezeljék, hogy azok vonatkozásában érvényesüljenek az adatbiztonsági szempontok. Ennek ellenére követhetnek el olyan hibát, amely nem feltétlenül a felkészületlenségük vagy figyelmetlenségük okán keletkezett.
 • Az adatait csak bizonyos jogalapok mentén kezelhetjük. Csak akkor minősül jogszerűnek az adatkezelésünk, ha valamilyen jogalapot tudunk rendelni mellé. A GDPR-ban meghatározott jogalapok a következők:
  • Szerződés teljesítése (amelyben az érintett az egyik fél)
  • Hozzájárulás
  • Adatkezelő jogos érdekes
  • Jogi kötelezettség teljesítése
  • Közérdek/közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges
  • Létfontosságú érdek védelme

A tényleges adatkezeléseket az alábbiakban részletezzük:

4.1. Cookie:

A felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmazunk a weboldalon, mely kényelmesebbé teszi számodra a weboldal használatát. Egy szövegdoboz ugrik fel a weboldal alján, ami erről tájékoztat. Egy gombszerű funkció is rendelkezésre áll, melyre klikkelve hozzájárulhatsz ehhez az adatkezeléshez. Érdemes tisztában lenned azzal, hogy amennyiben zavarnak a sütik, a legegyszerűbb, ha az általad használt böngészőben állítod be a sütik kikapcsolását. Felhasználóként további információkat szerezhetsz a sütik szerepéről a Társaság a Szabadságjogokért oldalán, www.nopara.org címen, az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/  keresztül elérhető honlapján, illetőleg az angol nyelvű https://www.aboutcookies.org/ weboldalon.

Milyen adatokat kezelnek?

 • A sütik számos információt tárolhatnak, beleértve a személyes azonosításra alkalmas adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám).

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Adatkezelő a következő cél miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • A felhasználói élmény fokozása, a weboldal használatának megkönnyítése.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • A sütik a kezelt személyes adatokat csak a munkamenet végéig kezelik.

Tájékoztatásul néhány szó a cookie-król, azaz a sütikről: A cookiek (sütik) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A sütik általánosságban a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat az adatkezelés szempontjából ésszerű harmadik fél részére. A felhasználók hozzájárulásán alapuló sütik nem települhetnek addig, amíg a weboldal üzemeltetője nem szerezte meg azokhoz a hozzájárulást. Bővebben: www.nopara.org

4.2. Támogatás

Ahhoz, hogy a weboldal a rendeltetésének megfelelően tudjon működni (tehát a támogatásodat tudja fogadni és feldolgozni), meghatározott adatok kezelése szükséges.

Milyen adatokat kezel az adatkezelő?

 • Egyrészről: PayPal tranzakció adatai (email cím és a tranzakcióhoz tartozó név), banki átutalás tranzakció adatai (számlatulajdonos neve és bankszámlaszáma)
 • Másrészről: a támogatás adatai (teljes összege stb.), valamint a támogatáshoz kapcsolódó információk

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

 • A támogatás feldolgozása

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • A támogatás elküldéséhez szükséges személyes adatokat a cél megvalósulásáig kezeljük. A cél megvalósulásának tekinthető a támogatás teljeskörű feldolgozása.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, és csak az Adatkezelő láthatja annak tartalmát. Az elektronikus úton beérkező adatokat elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. A PayPal Adatvédelmi tájékoztatóját itt találod: https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.3. Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően biztosítja számodra, hogy érvényesíthesse az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat. A jogok érvényesítését bármilyen formában elfogadjuk, de célszerű dokumentáltan, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtania azokat.

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?

 • A nyomtatvány megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától, illetve formájától függően:

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), A kérelem tárgyát képező kezelt adat, A valós adat, Az érintett aláírása.

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok, Törölni kívánt adatok, Az érintett aláírása.

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), Az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri, Az érintett aláírása.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

 • Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az adatvédelmi jogszabályok azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • Adatkezelő a vonatkozó iratokat a beérkezéstől számított 5 évig tárolja.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, és csak a kérelemben foglaltak elbírálására jogosult személy láthatja annak tartalmát. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak.

 

5. Adattovábbítások

Az adatokat csak olyan szereplők számára továbbítjuk, amelyeknek kötelesek vagyunk, vagy ha a továbbítás az oldal rendeltetésének megfelel, illetve a támogatás érdekében szükséges. Ilyen adattovábbítás a PayPal számára történő továbbítás, vagy az adóhatóság számára történő továbbítás.

A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.

PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. luxemburgi pénzügyi szabályozó hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (vagy CSSF) által engedélyezett és felügyelt hitelintézet (vagy bank). CSSF székhelye: 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

E-mail: enquiry@paypal.com

PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349

A PayPal Adatkezelési tájékoztatója: https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full

Amennyiben adattovábbítást intézünk, gondoskodunk arról, hogy a jogszabályban meghatározott követelmények érvényesüljenek:

 • Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

 

6. Az adatkezelés szabályai:

6.1. Az érintett jogai:

Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataid vonatkozásában az Infotv., valamint GDPR meghatározott feltételei szerint:

 1. kérelmedre személyes adataid és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésedre bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 2. kérelmedre, valamint némely esetben személyes adataid az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 3. kérelmedre, valamint némely esetben személyes adataid kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 4. kérelmedre, valamint némely esetben személyes adataid az adatkezelő törölje (törléshez való jog, illetve illetve elfeledtetéshez való jog),
 5. a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén tiltakozz az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog),
 6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesd (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. a bíróság eljárását kezdeményezhesd (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:

 1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja;
 2. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

6.2. Az érintett kérelmei:

A fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:

 1. tájékoztatást személyes adataid kezeléséről;
 2. személyes adataid helyesbítését;
 3. személyes adataid törlését;
 4. személyes adataid kezelésének korlátozását.

 

7. Jogorvoslat

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság rövidített neve: NAIH
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései az irányadók. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.

Hatályos: 2021. 11. 01.-től