Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő adatai

Név: Grimoire – The Black Aether
Üzemeltető és tulajdonos: Tomasics József
Cím: 8800 Nagykanizsa Platán sor 8/2
E-mail: info@theblackaether.com
Telefon: +36 70 7701 252
Facebook oldal: https://www.facebook.com/theblackaether
Weboldal: grimoire.theblackaether.com
Szerverszolgáltató: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft

Mi a célja ezen dokumentumnak?

Biztosítani a grimoire.theblackaether.com weboldalt (a továbbiakban: oldal vagy weboldal) üzemeltető Tomasics József, mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, illetőleg tájékoztatást adni az érintettek számára az adatkezelő működésével, tevékenységével összefüggő adatkezelési folyamatok tekintetében.

Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során – szükség esetén – biztosítani kell naprakészségüket is.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
A fenti elvek csupán a kivonatai az adatvédelem alapelveinek, mivel nem szeretnénk téged, mint érintettet leterhelni túlrészletezett bekezdésekkel. Ezért, ha alaposabban szeretnéd megismerni ezeket az elveket, esetleg keresd fel azok forrását (azaz a GDPR-t), melyet az alábbi linken keresztül is elérhetsz (a szóban forgó fejezetet a rendelet 35. oldalán találod):

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

Adatkezelő kiemelt célja az adatkezelés oly módon történő folytatása, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) megfogalmazott adatvédelmi követelmények maradéktalanul teljesüljenek.

Amennyiben úgy tapasztalod, hogy az adatkezeléseink során nem a fenti elveknek megfelelően történik az adatkezelés bármely mozzanata, kérjük, szíveskedj jelezni felénk az 1. pontban rögzített e-mail címen.

Adatkezelések

Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

 • Cookie
 • Regisztráció
 • Támogatás
 • Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések
 • Hírlevél

Az adatkezelések részletezése előtt azonban néhány körülményről célszerű tájékoztatnunk:

 • Az általad megadott személyes adatok bizonyos esetekben dokumentálásra kerülhetnek, melyre az Adatkezelő egy erre alkalmas programot használ (pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő stb.). A jelen tájékoztató lenti részében bővebben kifejtük ezt, de célszerű tudnod, hogy az adatok dokumentálása nem arra irányul, hogy az adatkezelő azokat felhasználva profilt alkosson rólad, és az alapján olyan döntést hozzon, amely kihatással lehet rád. Amennyiben Adatkezelőnek mégis szándékában áll ilyen tevékenység végzése, akkor előzetesen tájékoztat erről.
 • Az Adatkezelő tartózkodik attól, hogy adataiddal visszaéljen, illetéktelenek rendelkezésére bocsássa, vagy bármely elképzelhető módon megsértse az információihoz fűződő önrendelkezési jogodat. Az Adatkezelő célja az adatvédelmi elvek maximális érvényesítése, ezért amennyiben bármilyen visszásságot észlelsz, haladéktalanul szíveskedj jelezni felénk.
 • Az Adatkezelőtől elvárt, hogy az adatokat úgy kezelje, hogy azok vonatkozásában érvényesüljenek az adatbiztonsági szempontok. Ennek ellenére követhet el olyan hibát, amely nem feltétlenül a felkészületlenség vagy figyelmetlenség okán keletkezett. Tudvalevő, hogy Magyarországon korábban aligha érvényesült az a fajta „adatbiztonsági tudatosság”, amelyet a legfrissebb szabályozás most elvár, ezért legyén tekintettel arra, hogy magunk is jól akarjuk csinálni.
 • Szerepelhet olyan adatkezelés is a tájékoztatónkban, amit az adott időszakban ténylegesen nem folytatunk. Ennek oka, hogy a mai világban rendkívül kiszámíthatatlan, milyen adatkezelést fogunk folytatni. Például lehet, hogy jelenleg nem teszünk lehetővé hírlevélre történő feliratkozást, azonban magunk sem tudhatjuk még, hogy erre hónapokkal később sor kerül-e.
 • Az adataidat csak bizonyos jogalapok mentén kezelhetjük. Csak akkor minősül jogszerűnek az adatkezelésünk, ha valamilyen jogalapot tudunk rendelni mellé. A GDPR-ban meghatározott jogalapok a következők:

A tényleges adatkezeléseket az alábbiakban részletezzük:

Cookie:

Milyen adatokat kezelnek?

A felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmazunk a weboldalunkon, mely kényelmesebbé teszi a weboldal használatát. Egy szöveges sáv ugrik fel a weboldal alján, ami erről tájékoztat. Érdemes tisztában lennie azzal, hogy amennyiben zavarnak a sütik, a legegyszerűbb, ha az általad használt böngészőben beállítani a sütik kikapcsolását. Felhasználóként további információkat szerezhetsz a sütik szerepéről a Társaság a Szabadságjogokért oldalán, www.nopara.org címen, az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/  keresztül elérhető honlapján, illetőleg az angol nyelvű https://www.aboutcookies.org/ weboldalon.

 • A sütik számos információt tárolhatnak, beleértve a személyes azonosításra alkalmas adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám).

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Adatkezelő a következő cél miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • A felhasználói élmény fokozása, a weboldal használatának megkönnyítése.

Meddig őrzi meg az adataimat?

 • A sütik a kezelt személyes adatokat csak a munkamenet végéig kezelik.
Tájékoztatásul néhány szó a cookie-król, azaz a sütikről:
A cookiek (sütik) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A sütik általánosságban a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat az adatkezelés szempontjából ésszerű harmadik fél részére. A felhasználók hozzájárulásán alapuló sütik nem települhetnek addig, amíg a weboldal üzemeltetője nem szerezte meg azokhoz a hozzájárulást. Bővebben: www.nopara.org

Regisztráció:

Ahhoz, hogy rendszerünket a te nevedben kizárólag te használhasd, bejelentkezéshez kötöttük a weboldal használatát és a támogatások foganatosítását. Ennek keretében azt kell igazolnod, hogy valóban te használod – felhasználói fiók által – a weboldalt, úgyhogy főként azokat az adatokat kérjük, amelyeket a regisztráció során is megadtál. Ilyenek a felhasználónév, e-mail cím, jelszó. Alapvetően ehhez az adatkezeléshez a felhasználónevedre, e-mail címedre és jelszavadra van szükségünk, azonban bizonyos esetekben – mivel a weboldal struktúrája, felépítése bármikor változhat a webfejlesztői trendeknek és az Adatkezelő igényeinek megfelelően – több adatot is elkérhetünk. Ilyen például, adott esetben igazolnunk kell, hogy te valóban egy természetes személy vagy, erre pedig az ún. reCAPTCHA nevű jelölőnégyzetes hitelesítés szolgál.

A jelszót a regisztráció során te adod meg, de bármikor megváltoztathatod a honlap „Profilom” felületén, vagy újat is kérhetsz, ha elfelejtetted.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Adatkezelő a következő cél miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • Felhasználói fiókhoz kötött használat biztosítása;

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • A weboldal használatához szükséges személyes adatokat a te kérésedre történő törlésig kezeljük. Az erre irányuló kérés beküldésére lehetőséged van a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített email címen keresztül.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • A weboldal üzemeltetői soha nem látják a felhasználók jelszavait, ezt a rendszer kódolva tárolja. Amennyiben elfelejted a jelszavadat, vagy valamiért meg akarod változtatni, akkor az “új jelszó kérése” oldalon kérhetsz új jelszót magadnak.

Támogatás

Ahhoz, hogy a weboldal a rendeltetésének megfelelően tudjon működni (tehát a támogatásodat tudja fogadni és feldolgozni), meghatározott adatok kezelése szükséges.

Milyen adatokat kezel az adatkezelő?

 • Egyrészről: PayPal tranzakció adatai (email cím és a tranzakcióhoz tartozó név), banki tranzakció adatai (számlatulajdonos neve és bankszámlaszáma)
 • Másrészről: a támogatás adatai (teljes összege stb.), valamint a támogatáshoz kapcsolódó információk

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Adatkezelő a következő cél miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • A támogatás feldolgozása.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • A támogatáshoz elküldéséhez szükséges személyes adatokat a te kérésedre történő törlésig kezeljük. Az erre irányuló kérés beküldésére lehetőséged van a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített email címen keresztül.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, és csak az Adatkezelő láthatja annak tartalmát. Az elektronikus úton beérkező adatokat elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van.

Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően biztosítja számodra, hogy érvényesíthesd az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaidat. A jogok érvényesítését bármilyen formában elfogadjuk, de célszerű dokumentáltan, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtani azokat. Az interneten fellelhetők olyan, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kialakított formanyomtatványok, melyek megkönnyítik az érintett dolgát a jogai megfogalmazásában. Ezek a nyomtatványok az alábbi linkeken keresztül érhetők el:

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?

 • A letölthető nyomtatvány megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától, illetve formájától függően:

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), A kérelem tárgyát képező kezelt adat, A valós adat, Az érintett aláírása.

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok, Törölni kívánt adatok, Az érintett aláírása.

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), Az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri, Az érintett aláírása.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

 • Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • Adatkezelő a vonatkozó iratokat a beérkezéstől számított 5 évig tárolja.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, és csak a kérelemben foglaltak elbírálására jogosult személy láthatja annak tartalmát. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak.

Hírlevél

Az oldal használatával lehetőséged nyílik arra, hogy feliratkozz hírlevelünkre. Az email cím megadásával van módod megadni a hozzájárulást ehhez. Amennyiben olyan hírlevelet küldünk, amelyek tekintetében kötve vagyunk a hozzájáruláshoz, úgy nyilvántartást vezetünk azokról, akik hozzájárultak az adatkezeléshez.

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy – az érintettet egyébként is megillető jogok érvényesítése mellett – az adatkezeléshez való hozzájárulásodat bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül visszavonjad. Ennek jelzésére elsősorban az 1. pontban rögzített elérhetőségi adatai szolgálnak, de magában a hírlevél tartalmában is tájékoztatjuk arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen tartalmak részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a tartalom küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. Visszavonásra irányuló kérelmedre az Adatkezelő az érintett adatait haladéktalanul törli nyilvántartásából, illetőleg intézkedik annak érdekében, hogy az érintett a tárgyi hírlevéllel összefüggésben ne kapjon a továbbiakban elektronikus tartalmat.

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló jogszabály értelémben az email címedet kell kezelnünk.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

 • Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő közvetlen hírlevelet küldjön.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • Adatkezelő a hírlevelére történő feliratkozás esetén az érintett kérésére történő törlésig kezeli a jelen adatkezelés során kezelésébe került adatokat, azaz ha leiratkozol a hírlevélről, vagy megtiltod, hogy tartalmat küldjünk.

Adattovábbítások

Amennyiben adatot továbbítunk, azt kizárólag olyan jogi, vagy természetes személy részére tesszük, aki/amely Magyarország, vagy az Európai Unió tagállamát képező ország közigazgatási határain belül rendelkezik székhellyel, tehát harmadik országba történő adattovábbítás nem valósul meg.

Az adatokat csak olyan szereplők számára továbbítjuk, amelyeknek kötelesek vagyunk, vagy ha a továbbítás az oldal rendeltetésének megfelel, illetve az tevékenységünk (pl. termékek szállítása) érdekében szükséges. Ilyen adattovábbítás a szállítást végző cég számára történő továbbítás, vagy a könyvelő vagy adóhatóság számára történő továbbítás.

Szállítást végző cégek:

GLS

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44
 • Székhely: Magyarország, 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
 • Telefon: +36 29 88 66 70
 • E-mail: info@gls-hungary.com
 • Impresszum

A GLS Adatkezelési Tájékoztatója elolvasható ezen a linken.

FOXPOST

 • FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 25034644-2-10
 • Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
 • Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
 • Telefon: +36 1 999 0369
 • E-mail: info@foxpost.hu
 • Impresszum

A FOXPOST Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója elérhető ezen a linken.

Amennyiben adattovábbítást intézünk, gondoskodunk arról, hogy a jogszabályban meghatározott követelmények érvényesüljenek:

 • Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

Az adatkezelés szabályai

Az érintett jogai:

Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataid vonatkozásában az Infotv., valamint GDPR meghatározott feltételei szerint:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapj (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmedre személyes adataidat és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésedre bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmedre, valamint némely esetben személyes adataidat az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmedre, valamint némely esetben személyes adataid kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmedre, valamint némely esetben személyes adataidat az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
 6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:

 1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja;
 2. tiltakozzon az adatkezelés ellen;
 3. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

Az érintett kérelmei:

A fenti bekezdéssel összhangban jogodban áll kérelmezni:

 1. tájékoztatását személyes adataid kezeléséről;
 2. személyes adataid helyesbítését;
 3. személyes adataid törlését vagy zárolását;
 4. személyes adataid kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés korlátozása:

Mint érintett jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslat

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi. Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság rövidített neve: NAIH
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései az irányadók. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.

 

 

Scroll to top
The Black Aether