Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a The Black Aether (üzemeltető tulajdonos: Tomasics József, lakcím: 8800, Nagykanizsa Platán sor 8/II) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás, vagy banki átutalás útján saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. A Kedvezményezett hosszú távú célja a The Black Aether (theblackaether.com) megnevezésű online magazin fenntartása és működtetése. A The Black Aether célja a magyarországi weird és rémirodalmat kedvelő közösség támogatása, közösségépítés, a magyarországi amatőr szerzők támogatása, tehetséggondozás, továbbá, hogy beszámoljon a magyarországi és nemzetközi lovecraftiánus, weird irodalmi színtér híreiről.

1.3. A Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (https://grimoire.theblackaether.com), amely keretet nyújt a finanszírozási formák működésére.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatás keretében a Támogató a támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által  fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

2.2. A teljesítéssel a Támogató kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti a támogatás teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással a Támogató rendelkezik.

2.3. A honlapon a regisztráció során a Támogató által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; a Támogató általi elfogadást követően az eseti támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt létrejön és a támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

2.4. A Támogató a regisztráció elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját. A támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül, kivéve, ha a Felek egyedi megállapodására van szükség (például kiemelt támogatás).

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1.A támogatás célja

Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott online magazin működéséhez.

3.2. Támogatási módok

A Kedvezményezett részére 2700.-, 5400.-, 9900.- forint összegű, illetve ettől eltérő, egyedi összegű támogatást lehet nyújtani.

3.3. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.3.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégeznie: a Támogató a 3.4. pontban körülírt, és a honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

3.3.2. Abban az esetben, ha Támogató a 3.3.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

3.3.3. Támogatók tudomásul veszik, hogy regisztráció során megadott email címükkel hozzájárulnak, hogy a Kedvezményezett hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küld részükre, amelyben részletesen beszámol a Kedvezményezett tevékenységéről, ennek keretében naptári évenként legalább egyszer a Támogató által juttatott támogatás felhasználásáról. A Hírlevelet Kedvezményezett a Támogató honlapon történt regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldött elektronikus üzenet formájában – a továbbiakban: E-mail – juttatja el részére.

3.3.4. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre az info@theblackaether.com email címen ad tájékoztatást.

3.4. Fizetési mód

3.4.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.4.2. A támogatás megvalósulhat banki átutalás útján.

3.4.3. A támogatás megvalósulhat postai átutalással (készpénzbefizetési utalvány -postai csekk) vagy más, postán igénybe vehető szolgáltatás útján.

Támogatás készpénzben nem teljesíthető.

4. A támogatás felhasználása

4.1. Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben tájékoztatja Támogatót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

5. Adatkezelés

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6. A szerződés megszűnése

6.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

6.2. Rendszeresen nyújtott támogatás esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést a támogató bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a támogatási szerződés létrejöttekor a Kedvezményezett részére küldött elektronikus levélben. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

6.3. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

6.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes felhasználása.

7. Lemondás a visszakövetelés jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy a Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond.

8. A támogatás jogi jellege

8.1. A támogatás nem minősül közérdekű adománynak.

8.2. A támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

9. Záró rendelkezés

9.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.

 

 

Scroll to top
The Black Aether