The Black Aether

| Hallgatóknak |

| Íróknak |

| Olvasóknak |

The Black Aether

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a The Black Aether (üzemeltető tulajdonos: Tomasics József, lakcím: 8800, Nagykanizsa Platán sor 8/II) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik a PayPal erre a célra kialakított felületén történő pénzküldés, vagy banki átutalás útján saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. A Kedvezményezett hosszú távú célja a The Black Aether (www.theblackaether.com) megnevezésű online magazin fenntartása és működtetése. A The Black Aether célja a magyarországi weird és rémirodalmat kedvelő közösség támogatása, közösségépítés, a magyarországi amatőr szerzők támogatása, tehetséggondozás, továbbá, hogy beszámoljon a magyarországi és nemzetközi lovecraftiánus, weird irodalmi színtér híreiről.

1.3. A Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (https://grimoire.theblackaether.com), amely keretet nyújt a finanszírozási formák működésére.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

 

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatás keretében a Támogató a támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által  fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

2.2. A teljesítéssel a Támogató kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti a támogatás teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással a Támogató rendelkezik.

2.3. A honlapon a olvasható a jelen ÁSZF és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; a Támogató általi elolvasása és megismerése után az eseti támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt létrejön és a támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

2.4. A Támogató a támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját. A támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül, kivéve, ha a Felek egyedi megállapodására van szükség (például kiemelt támogatás).

 

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1.A támogatás célja

Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott online magazin működéséhez.

3.2. Támogatási módok

A Kedvezményezett részére 1500.-, 3500.-, 5500.- forint összegű, illetve ettől eltérő, egyedi összegű támogatást lehet nyújtani.

3.3. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.3.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégeznie: a Támogató a 3.4. pontban körülírt, és a honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

3.3.2. Abban az esetben, ha Támogató a 3.3.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján, vagy rendszeres havi támogatást nyújtva teheti meg.

3.3.3. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre az info@theblackaether.com email címen ad tájékoztatást.

3.4. Fizetési mód

3.4.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.4.2. A támogatás megvalósulhat banki átutalás útján.

3.4.3. A támogatás megvalósulhat postai átutalással (készpénzbefizetési utalvány -postai csekk) vagy más, postán igénybe vehető szolgáltatás útján.

Támogatás készpénzben nem teljesíthető.

 

4. A támogatás felhasználása

4.1. Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a The Black Aether honlapon (www.theblackaether.com) tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította.

 

5. Adatkezelés

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

6. A szerződés megszűnése

6.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

6.2. Rendszeresen nyújtott támogatás esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést a támogató bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a támogatási szerződés létrejöttekor a Kedvezményezett részére küldött elektronikus levélben. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

6.3. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

6.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes felhasználása.

 

7. Lemondás a visszakövetelés jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy a Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond.

 

8. A támogatás jogi jellege

8.1. A támogatás nem minősül közérdekű adománynak.

8.2. A támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

 

9. Záró rendelkezés

9.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.

Független & nonprofit! Az is marad, de szükség van a támogatásodra.

Támogasd te is a The Black Aethert!

A The Black Aether az egyetlen, weird és klasszikus rémirodalommal, folk-horrorral foglalkozó online magazin Magyarországon 2015 óta. A projekt elindulásával talált magára a hazai lovecraftiánus közösség, és azóta is fontos szerepet tölt be a közösség életében. Csatlakozz te is  támogatóink  közé, hogy továbbra is zavartalanul folytatódhasson a munka, hogy a The Black Aether fennmaradhasson és tovább fejlődhessen.